[1]
Nurbay, S., Usenbekov, Z., Seitov, B., Sarttarova, L. and Seitova, N. 2023. Identifying factors affecting comfort workwear for mountain tourism. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1, 1 (121) (Feb. 2023), 14–24. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.272741.