(1)
Demchyshyna, O.; Vargalyuk, V.; Polonskyy, V.; Sknar, I.; Plyasovskaya, K.; Cheremysinova, A.; Sigunov, O. Research into Effect of Propionic and Acrylic Acids on the Electrodeposition of Nickel. EEJET 2017, 6, 41-46.