(1)
Pavlyuk, R.; Pogarska, V.; Mikhaylov, V.; Bessarab, O.; Radchenko, L.; Pogarskiy, A.; Telenkov, O.; Radchenko, A. The Study of Bas Complex in chlorophyll­containing Vegetables and Development of health­improving Nanoproducts by a Deep Processing Method. EEJET 2018, 2, 48-56.