(1)
Tsygankov, S.; Ushkarenko, V.; Grek, O.; Krasulya, O.; Ushkarenko, I.; Tymchuk, A.; Onopriichuk, O.; Savchenko, O. Investigation of the Process of Fermentation of Recovered Whey-Malt Mixtures. EEJET 2018, 5, 21-29.