(1)
Ryzhkova, T.; Dyukareva, G.; Prudnikov, V.; Goncharova, I. Developing a Technology for Making goat’s Cottage Cheese Using the Preparation Yodkazeine. EEJET 2018, 5, 45-54.