(1)
Sinchuk, O.; Sinchuk, I.; Kozakevych, I.; Fedotov, V.; Serebrenikov, V.; Lokhman, N.; Beridze, T.; Boiko, S.; Pyrozhenko, A.; Yalova А. Development of the Functional Model to Control the Levels of Electricity Consumption by Underground iron­ore Enterprises. EEJET 2018, 6, 20-27.