(1)
Tryhuba, A.; Rudynets, M.; Pavlikha, N.; Tryhuba, I.; Kytsyuk, I.; Kornelyuk, O.; Fedorchuk-Moroz, V.; Androshchuk, I.; Skorokhod, I.; Seleznov, D. Establishing Patterns of Change in the Indicators of Using Milk Processing Shops at a Community Territory. EEJET 2019, 6, 57-65.