(1)
Pusik, L.; Pusik, V.; Bondarenko, V.; Gaevaya, L.; Lyubymova, N.; Sukhova, G.; Didukh, N.; Slobodyanyk, G. Determining the Effect of Treating Table Beet With Biopreparations before Storage on Its Preservation. EEJET 2021, 2, 23-32.