(1)
Pavlyuk, R.; Pogarskaya , V.; Yurieva, O.; Pogarskiy, A.; Maksymova, N. Devising Nanotechnology for Vegetable Cryofrozen Enrichers With Biocomponents and the Natural Protein Healthy Snacks Containing Them. EEJET 2021, 2, 15-22.