(1)
Pospelov, B.; Rybka, E.; Meleshchenko, R.; Krainiukov, O.; Biryukov, I.; Butenko, T.; Yashchenko, O.; Bezuhla, Y.; Karpets, K.; Vasylchenko, R. Short-Term Fire Forecast Based on Air State Gain Recurrence and Zero-Order Brown Model. EEJET 2021, 3, 27-33.