(1)
Biletska, Y.; Ryzhkova, T.; Novikova, V.; Plotnikova, R.; HnoievyŃ– I.; Yatsenko, I.; Silchenko, K.; Danilova, T.; Severin, R.; Karpenko, L. Studying the Influence of Mungbean Use on the Structure-Forming Indicators of Meat-Plant Systems Based on Veal, Pork, Chicken Meat. EEJET 2021, 3, 70-79.