(1)
Khlaponin, Y.; Vyshniakov, V.; Ternavska, V. .; Selyukov, O.; Komarnytskyi, O. Development of Audit and Data Protection Principles in Electronic Voting Systems. EEJET 2021, 4, 47-57.