(1)
Pospelov, B.; Rybka, E.; Samoilov, M.; Krainiukov, O.; Kulbachko, Y.; Bezuhla, Y.; Roianov, O.; Hryshko, S.; Krivitska, I.; Ivanova, V. Investigating Errors When Forecasting Processes With Uncertain Dynamics and Observation Noise by the Self-Adjusting brown’s Zero-Order Model. EEJET 2021, 6, 47-53.