(1)
Tsoy, A.; Titlov, O.; Granovskiy, A.; Koretskiy, D.; Vorobyova, O.; Tsoy, D.; Jamasheva, R. Improvement of Refrigerating Machine Energy Efficiency through Radiative Removal of Condensation Heat. EEJET 2022, 1, 35-45.