(1)
Kobeyeva, Z.; Khussanov, A.; Atamanyuk, V.; Hnativ, Z.; Kaldybayeva, B.; Janabayev, D. .; Gnylianska, L. Analyzing the Kinetics in the Filtration Drying of Crushed Cotton Stalks. EEJET 2022, 1, 55-66.