(1)
Liubych, V.; Mostoviak, I.; Novikov, V.; Leshchenko, I.; Belinska, S.; Kirian, V.; Tryhub, O.; Pykalo, S.; Petrenko, V.; Tverdokhlib, O. Improving Electromagnetic Field Exposure Regimes in the Production of Flattened Spelt Groats. EEJET 2022, 4, 15-22.