(1)
Kabylda, A.; Serikbay, G.; Myktabaeva, M.; Atanov, S.; Muslimov, N.; Tultabayev, M. Development of Gluten-Free Pasta Products Based on Multivariate Analysis. EEJET 2022, 5, 6-11.