(1)
Korchak, M.; Bragin, O.; Petrova, O.; Shevchuk, N.; Strikha, L.; Stankevych, S.; Svishchova, Y.; Khimenko, N.; Filenko, O.; Petukhova, O. Development of Transesterification Model for Safe Technology of Chemical Modification of Oxidized Fats. EEJET 2022, 6, 14-19.