(1)
Salo, V.; Nechiporenko, V.; Litovchenko, P.; Rakivnenko, V.; Voinov, V.; Samokvit, V.; Ktitorov, M. Calculation of the Stressed-Strained State of Rotating Anisotropic Cylindrical Shells With a Hole Based on Variational RVR-Method. EEJET 2022, 6, 13-20.