(1)
Zhuravskyi, Y.; Nalapko, O.; Vozniak, R.; Veretnov, A.; Shknai, O.; Nikitenko, A.; Pechorin, O.; Mikhieiev, Y.; Shevchuk, V.; Zaitsev, M. Improvement of the Method of Parametric Control of the State of the Control Object Based on the Improved Firefly Algorithm. EEJET 2022, 6, 6-13.