(1)
Belinska, A.; Bliznjuk, O.; Shcherbak, O.; Masalitina, N.; Myronenko, L.; Varankina, O.; Samoilenko, S.; Borovkova, V.; Kibenko, N.; Timchenko, V. Improvement of Fatty Systems Biotechnological Interesterification With Immobilized Enzyme Preparation Usage. EEJET 2022, 6, 6-13.