(1)
Filimonikhin, G.; Amosov, V.; Haleeva, A.; Ienina, I.; Mezitis, M.; Nevdakha, Y.; Strautmanis, G.; Vasylkovskyi, O. Estimating the Stability of Steady Motion of Vibration Machines Operating on the Somerfeld Effect Using an Empirical Method. EEJET 2022, 6, 45-53.