(1)
Saveliev, D.; Hryhorenko, O.; Mykhailova, E.; Kravtsov, M.; Kostyrkin, O.; Nikitin, A.; Romaniuk, V.; Smolkov, O.; Meshcheriakov, I.; Bahlai, V. Development of Technology for Obtaining Fat Compositions With Increased Oxidative Stability. EEJET 2023, 1, 33-39.