(1)
Prystavka, P.; Dukhnovska, K.; Kovtun, O.; Leshchenko, O.; Cholyshkina, O.; Semenov, V. Recognition of Aerial Photography Objects Based on Data Sets With Different Aggregation of Classes. EEJET 2023, 1, 6-13.