(1)
Khlamov, S.; Savanevych, V.; Vlasenko, V.; Briukhovetskyi, O.; Trunova, T.; Levykin, I.; Shvedun, V.; Tabakova, I. Development of the Matched Filtration of a Blurred Digital Image Using Its Typical Form. EEJET 2023, 1, 62-71.