(1)
Shingisov, A.; Alibekov, R.; Evlash, V.; Yerkebayeva, S.; Mailybayeva, E.; Tastemirova, U. Creation of a Methodology for Determining the Intensity of Moisture Evaporation Within Vacuum Drying of Fruits. EEJET 2023, 1, 6-14.