(1)
Trotsko, O.; Protas, N.; Odarushchenko, E.; Vakulenko, Y.; Degtyareva, L.; Parzhnytskyi, V.; Khomenko, P.; Kolodiichuk, L.; Nechyporuk, V.; Apenko, N. Improvement of the Optimization Method Based on the Wolf Flock Algorithm. EEJET 2023, 1, 26-33.