(1)
Koval, V.; Nechyporuk, O.; Shyshatskyi, A.; Nalapko, O.; Shknai, O.; Zhyvylo, Y.; Yerko, V.; Kreminskyi, B.; Kovbasiuk, O.; Bychkov, A. Improvement of the Optimization Method Based on the Cat Pack Algorithm. EEJET 2023, 1, 41-48.