(1)
Koshumbaev, M.; Issenov, S.; Iskakov, R.; Bulatbayeva, Y. Development of a Vortex Wind Device. EEJET 2023, 1, 22-29.