(1)
Liubych, V.; Novikov, V.; Pushka, O.; Pushka, I.; Cherchel, V.; Kyrpa, M.; Kolibabchuk, T.; Kirian, V.; Moskalets, V.; Moskalets, T. Development of Wheat Bread Recipe With Pumpkin Paste. EEJET 2023, 1, 60-68.