(1)
Malanchuk, Z.; Korniyenko, V.; Malanchuk, Y.; Khrystyuk, A. Results of Experimental Studies of Amber Extraction by Hydromechanical Method in Ukraine. EEJET 2016, 3, 24-28.