(1)
Korobiichuk, V.; Shamrai, V.; Iziumova, O.; Tolkach, O.; Sobolevskyi, R. Definition of Hue of Different Types of Pokostivskiy Granodiorite Using Digital Image Processing. EEJET 2016, 4, 52-57.