(1)
Sknar, I.; Petrenko, L.; Cheremysinova, A.; Plyasovskaya, K.; Kozlov, Y.; Amirulloeva, N. Investigation of Adsorption Behavior of Smoothing Additives in Copper Plating Electrolytes. EEJET 2017, 2, 43-49.