Terziyan, V., Shevchenko, O., & Golovianko, M. (2014). An introduction to knowledge computing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(2(67), 27–40. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.21830