Kobeyeva, Z., Khussanov, A., Atamanyuk, V., Hnativ, Z., Kaldybayeva, B., Janabayev, D. ., & Gnylianska, L. (2022). Analyzing the kinetics in the filtration drying of crushed cotton stalks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8(115), 55–66. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252352