Nurbay, S., Usenbekov, Z., Seitov, B., Sarttarova, L., & Seitova, N. (2023). Identifying factors affecting comfort workwear for mountain tourism. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(1 (121), 14–24. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.272741