Pavlyuk, Raisa, Viktoriya Pogarskaya, Olga Yurieva, Aleksey Pogarskiy, and Nadiya Maksymova. 2021. “Devising Nanotechnology for Vegetable Cryofrozen Enrichers With Biocomponents and the Natural Protein Healthy Snacks Containing Them”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (11 (110):15-22. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230165.