Tsoy, Alexandr, Oleksandr Titlov, Alexandr Granovskiy, Dmitriy Koretskiy, Olga Vorobyova, Diana Tsoy, and Rita Jamasheva. 2022. “Improvement of Refrigerating Machine Energy Efficiency through Radiative Removal of Condensation Heat”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (8(115):35-45. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251834.