Kobeyeva, Zagira, Alisher Khussanov, Volodymyr Atamanyuk, Zoriana Hnativ, Botagoz Kaldybayeva, Dauren Janabayev, and Lesia Gnylianska. 2022. “Analyzing the Kinetics in the Filtration Drying of Crushed Cotton Stalks”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (8(115):55-66. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252352.