Nurbay, Saule, Zhaksybek Usenbekov, Bulat Seitov, Lazzat Sarttarova, and Nazima Seitova. 2023. “Identifying Factors Affecting Comfort Workwear for Mountain Tourism”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (1 (121):14-24. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.272741.