Terziyan, V., Shevchenko, O. and Golovianko, M. (2014) “An introduction to knowledge computing”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(2(67), pp. 27–40. doi: 10.15587/1729-4061.2014.21830.