Kobeyeva, Z., Khussanov, A., Atamanyuk, V., Hnativ, Z., Kaldybayeva, B., Janabayev, D. . and Gnylianska, L. (2022) “Analyzing the kinetics in the filtration drying of crushed cotton stalks”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(8(115), pp. 55–66. doi: 10.15587/1729-4061.2022.252352.