Nurbay, S., Usenbekov, Z., Seitov, B., Sarttarova, L. and Seitova, N. (2023) “Identifying factors affecting comfort workwear for mountain tourism”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(1 (121), pp. 14–24. doi: 10.15587/1729-4061.2023.272741.