[1]
T. Ryzhkova, G. Dyukareva, V. Prudnikov, and I. Goncharova, “Developing a technology for making goat’s cottage cheese using the preparation Yodkazeine”, EEJET, vol. 5, no. 11 (95), pp. 45–54, Oct. 2018.