[1]
M. Koshumbaev, S. Issenov, R. Iskakov, and Y. Bulatbayeva, “Development of a vortex wind device”, EEJET, vol. 1, no. 8 (121), pp. 22–29, Feb. 2023.