[1]
I. Sknar, L. Petrenko, A. Cheremysinova, K. Plyasovskaya, Y. Kozlov, and N. Amirulloeva, “Investigation of adsorption behavior of smoothing additives in copper plating electrolytes”, EEJET, vol. 2, no. 11 (86), pp. 43–49, Apr. 2017.