Tryhuba, A., M. Rudynets, N. Pavlikha, I. Tryhuba, I. Kytsyuk, O. Kornelyuk, V. Fedorchuk-Moroz, I. Androshchuk, I. Skorokhod, and D. Seleznov. “Establishing Patterns of Change in the Indicators of Using Milk Processing Shops at a Community Territory”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 6, no. 3 (102), Nov. 2019, pp. 57-65, doi:10.15587/1729-4061.2019.184508.