Kobeyeva, Z., A. Khussanov, V. Atamanyuk, Z. Hnativ, B. Kaldybayeva, D. . Janabayev, and L. Gnylianska. “Analyzing the Kinetics in the Filtration Drying of Crushed Cotton Stalks”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 1, no. 8(115), Feb. 2022, pp. 55-66, doi:10.15587/1729-4061.2022.252352.