Koval, V., O. Nechyporuk, A. Shyshatskyi, O. Nalapko, O. Shknai, Y. Zhyvylo, V. Yerko, B. Kreminskyi, O. Kovbasiuk, and A. Bychkov. “Improvement of the Optimization Method Based on the Cat Pack Algorithm”. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 1, no. 9 (121), Feb. 2023, pp. 41-48, doi:10.15587/1729-4061.2023.273786.