КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Л. П. Рогатіна Одеська Національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56859

Ключові слова:

економічна безпека підприємства, корпоративне управління, принципи корпо-ративного управління, корпоративна інформація, корпоративний контроль

Анотація

Здійснена систематизація різних підходів до вибору принципів корпоративного управління. Ви-значено перелік істотної інформації в системі корпоративного управління. Наведено її зміст. Визначе-но принципи розкриття інформації про підприємство. Систематизовано джерела інформації про кор-порацію та розкрито їх зміст. Виділено завдання корпоративного контролю та його ознаки.

Біографія автора

Л. П. Рогатіна, Одеська Національна академія харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент кафедра економічної теорії та фінансово-економічної безпеки

Посилання

Грунин О.А. Экономическая безопасность организации / О.А. Грунин, С.О. Грунин. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління: підручник / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600 с.

Дейнега В.Н. Воспроизводство собственности в системе корпоративных отношений / В.Н. Дейнега. – Ростов-нДону: СКНЦ ВШ, 2004. – 250 с.

Клепач А. Корпоративное управление в России в 1995-1996 гг. (от предприятия советского типа - к фирме, контролируемой менеджерами) / А. Клепач, П. Кузнецов, П. Крючкова // Вопросы экономики. – 1996. – № 9, 12. – С. 73-74.

Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика: підручник / Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.

Мейер К. Корпоративное управление в условиях рыночной экономики и экономики переходного периода / К. Мейер; [пер. с англ.] // Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного общества. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1996. – С. 24.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон від 30.10.1996 № 448/96-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon4.rada.gov.ua

Ткачук Г.О. Завдання, зміст та склад обліково-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства / Г.О. Ткачук // Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фі-нансово-економічною безпекою підприємства: монографія під ред. проф. Немченка В.В. – Одеса, Фенікс. – 2015. – 360 с. – С. 9-22.

Савченко Р.О. Внутрішній контроль в системі корпоративного управління [Електронний ре-сурс] / Р. О. Савченко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2946

Рогатіна Л.П. Розкриття інформації та її контроль в системі корпоративного управління / Л.П. Рогатіна, О.В. Рогатіна // Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною без-пекою підприємства: монографія під ред. проф. Немченка В.В. – Одеса, Фенікс. – 2015. – 360 с. – С. 288-295.

Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товари-ства: наказ від 31.07.2012 №1073 [Електронний ресурс] / НКЦПФР . – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua.

Добровольська В.В. Корпоративний контроль у сфері господарювання: поняття та ознаки / В.В.Добровольська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип.3, Т.1. – 2014. – С. 231-235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-23

Номер

Розділ

Теоретичні та практичні аспекти менеджменту